• ۶۱۳ بازدید
  • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
مالیات بر درامد حقوق ۱۴۰۰

 مالیات بر درامد حقوق ۱۴۰۰
تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰بر اساس جزء ۴ بند (الف) تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ :

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) معادل سالانه چهل و هشت میلیون تومان تعیین می‌شود.


 نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم

و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه و قضات به شرح زیر می باشد:

نسبت به مازاد سالانه چهارصد و هشتاد میلیون ریال (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نهصد و شصت میلیون ریال (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) برابر با ده درصد (۱۰%)


به عبارتی ماهانه چهل میلیون ریال (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتاد میلیون ریال (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برابر با ده درصد (۱۰%)


نسبت به مازاد سالانه نهصد وشصت میلیون ریال (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) برابر با پانزده درصد (۱۵%)


به عبارتی ماهانه هشتاد میلیون ریال (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد و بیست میلیون ریال (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) برابر با پانزده درصد(۱۵%)


نسبت به مازاد سالانه یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) برابر با بیست درصد (۲۰%)


به عبارتی ماهانه یکصد و بیست میلیون ریال (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد و هشتاد میلیون ریال (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) برابر با بیست درصد (۲۰%)


نسبت به مازاد سالانه دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) برابر با بیست و پنج درصد (۲۵%)


به عبارتی ماهانه یکصد و هشتاد میلیون ریال (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و چهل میلیون ریال (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) برابر با بیست و پنج درصد (۲۵%)


نسبت به مازاد سالانه دو میلیارد هشتصد و هشتاد میلیون ریال (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال (۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) برابر با سی و پنج درصد (۳۵%)


به عبارتی ماهانه دویست و چهل میلیون ریال (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد و بیست میلیون ریال (۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰) برابر با سی و پنج درصد (۳۵%)مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%)

 

و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهاربرابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد.


 بعنوان نمونه اگر جمع مشمول مالیات حقوق پرسنل برابر ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد محاسبه مالیات به صورت زیر است :


مرحله اول ۶.۰۰۰.۰۰۰=%۲۰*۳۰.۰۰۰.۰۰۰=۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰-۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

مرحله دوم ۶.۰۰۰.۰۰۰=%۱۵*۴۰.۰۰۰.۰۰۰=۸۰.۰۰۰.۰۰۰-۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

مرحله سوم ۴.۰۰۰.۰۰۰=%۱۰*۴۰.۰۰۰.۰۰۰=۴۰.۰۰۰.۰۰۰-۸۰.۰۰۰.۰۰۰

مبلغ مالیات بر حقوق ۱۶.۰۰۰.۰۰۰=۴.۰۰۰.۰۰۰+۶.۰۰۰.۰۰۰+۶.۰۰۰.۰۰۰


برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]

پسورد فایل فشرده : بدون رمز

برای کپی کلیک کنید پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید
درخواست نرم افزار

در صورتی نرم افزار، یا کرک نرم افزارتان را نمی توانید پیدا کنید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در سریعترین زمان برای شما ارسال شود.

درخواست نرم افزار