• ۳۵۲ بازدید
 • ۱۴۰۰-۰۴-۱۳
تمدید علامت تجاری

علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی به نشانه هایی گفته می شود که برای

شناساندن کالاها ، محصولات صنعتی و یا خدمات خاصی از لحاظ کیفیت و

ضمانت مرغوبیت کالاهای آنها به کار می روند.

ماده ۱ قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات ، علامت تجاری را این گونه تعریف می کند :

علامت تجاری هر گونه علامتی است شامل نقش ، تصویر، رقم ، حرف ، عبارت ،

مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجارتی در نظر گرفته

می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی

از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت در نظر گرفته شود .

از ماده ذکر شده در بالا این چنین می توان برداشت کرد که نوع علامت جنبه حصری

ندارد، بلکه با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی

یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی، هوایی یا دریایی به صورت کلمات یا حروف ، ارقام،

تصاویر افراد عادی یا دانشمندان و یا به صورت آهنگ باشد. علامت تجاری باید جدید ،

ابتکاری و قابل انتقال بوده و گمراه کننده نباشد.

برای اینکه علامت تجاری قابل ثبت باشد ، بایستی یک سری خصوصیات و ویژگی هایی

داشته باشد که در مقاله « ثبت علامت تجاری » به تفصیل در این باره صحبت کردیم.

مدت اعتبار علامت ثبت شده :

بنا به ماده ۱۴ قانون ثبت علایم تجاری‌، مدت اعتبار علامت ثبت شده به میزان ده سال

تعیین شده و تمدید اعتبار آن برای دوره های بعدی نیز بلامانع است. علامت ثبت شده در

ایران از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قرار گرفته و مدت اعتبار آن ده سال است

اما صاحب علامت می تواند هر ده سال تقاضای تمدید آن را داشته باشد.

در ماده ۲۰ آیین نامه ثبت علایم تجاری آمده است: صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده

قانونی او می تواند پس از پایان مدت اعتبار علامت تجاری خود، تا شش ماه فرصت دارد تا

برای تمدید آن اقدام نماید. تمدید علامت تجاری ثبت شده مستلزم ارائه مدارک و مستنداتی است

انقضای مدت اعتبار علامت تجاری :

چنانچه مدت اعتبار ۱۰ ساله علامت تجاری ثبت شده به پایان برسد و مالک آن در بازه

زمانی شش ماهه برای تمدید آن اقدام نکند، مالک دیگر حقی نسبت به علامت تجاری

ثبت شده نداشته و  هر ذینفعی می تواند علامت مذکور را به نام خود ثبت کند. به این

ترتیب مالک قبلی علامت در این خصوص هیچ اولویتی نداشته و هر فردی می تواند برای

آن اقدام کند. اشخاص ذینفع می توانند به مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند.
همچنین در صورتی که علامت ثبت شده به مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن بدون استفاده

بماند، هر شخص ذینفعی می تواند درخواست ابطال آن را از دادگاه صالحه بنماید.

با توجه به بند د ماده ۴۰ قانون، مالک علامت می تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست

تمدید اعتبار ثبت برند را برای دوره های متوالی ده ساله بنماید. درخواست تمدید ثبت ظرف

یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف

مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تأخیر به میزان نصف هزینه ثبت

علامت وجود دارد، در غیر این صورت ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری :

مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری برای اشخاص حقیقی :

 • کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
 • نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز
 • مهر و امضای وکالتنامه

مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری برای اشخاص حقوقی:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضا
 • کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات شرکت
 • نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات
 • مهر و امضای وکالتنامه

مراحل تمدید علامت تجاری :

 • تسلیم تقاضانامه و اظهارنامه تکمیل شده ثبت علامت تجاری مربوط به تمدید آن به همراه گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شده از دایره فروش اوراق بهادار به اداره مالکیت صنعتی.
 • ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ضمیمه شدن مدارک به پرونده و تعیین کارشناس.
 • تهیه پیش نویس آگهی تمدید ثبت علامت ( ثبت برند ) توسط کارشناس و پرداخت حق الثبت و ارائه فیش به حسابداری توسط متقاضی تمدید علامت تجاری.
 • تسلیم اظهارنامه و بررسی و امضای پیش نویس آگهی توسط مسئول اداره و تحریر گواهی و ثبت در دفاتر قانونی.
 • صدور گواهی تمدید علامت تجاری و ارائه به صاحب علامت یا وکیل قانونی پس از احراز هویت و اخذ رسید.

نکات مهم در تمدید علامت تجاری :

کلیه درخواست های تمدید علامت تجاری باید حاوی نکات زیر باشد:

۱- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.

۲- طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به طبقات برند مراجعه کنید.

۳- نام و آخرین نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی

که درخواست توسط وکیل به عمل آید.

تبصره ۱- پذیرفته شدن درخواست تمدید ثبت برند منوط به پرداخت هزینه تمدید است.

تبصره ۲-در هنگام تمدید ثبت برند، بایستی طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین

ویرایش طبقه‌بندی برند بین المللی (WAIPO) که در مقاله طبقه بندی برند قرار دادیم

در دفتر ثبت نموده و گواهینامه ثبت برند را بر اساس آن تصحیح کند.

در صورتی که مالک بخواهد طبقه برند ثبت شده خود را با ویرایش جدید طبقه بندی تغییر

دهد ، هزینه تغییر و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود.

تبصره ۳-مالک علامت می تواند درخواست جداگانه ای را برای تغییر طبقه یا کالاها و

خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است؛ بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم

مرجع ثبت کند.

تبصره ۴- در صورت تغییر طبقات یا کالاها، مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم،

به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود.

مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده

و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را قید می کند. همچنین

نسخه دوم آن را بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.

مطابق ماده ۱۲۸ ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل انجام می‌شود:

۱-نام و نشانی و تابعیت مالک علامت

۲-نام و نشانی نماینده قانونی او در صورت وجود

۳-الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.

۴-تعیین اجزای علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.

۵-تاریخ کامل و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت تجاری

۶-فهرست کامل و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها استفاده می‌شود با اشاره

طبقه یا طبقات آنها طبق طبقه بندی بین المللی

۷-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم

متقاضی باید مدت ۳۰ روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت

نسبت به پرداخت هزینه‌های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۹ این آیین نامه اقدام کند.

در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق اظهارنامه کان لم یکن تلقی می‌شود.

این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز است.(ماده ۱۲۷)

هرگاه در موقع تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود، مقررات مربوط به تغییرات از هر

حیث باید کاملاَ رعایت شود.

تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست.

هرگاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران،

تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود.

اشخاص ذینفع می‌توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط، اعتراض خود را تسلیم کنند.

تمدید ثبت برند ، دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهینامه تمدید ثبت برند طبق

فرم (ع-۴) صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می شود.

گواهینامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهینامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت

اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

درباره ما

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

پسورد فایل فشرده : بدون رمز

برای کپی کلیک کنید پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید
درخواست نرم افزار

در صورتی نرم افزار، یا کرک نرم افزارتان را نمی توانید پیدا کنید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در سریعترین زمان برای شما ارسال شود.

درخواست نرم افزار