• ۳۴۶ بازدید
  • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
ﺗﻬﯿﮥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﮤ ﻣﺎﻟﯽ

ﺗﻬﯿﮥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﮤ ﻣﺎﻟﯽ

ﺍﺯﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﻭ بطوﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ،

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﺼﻞ ﻭ ﺟﺰﻳﯽ است؛

بنحوی ﮐﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ

ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺎﻧﺪﮤ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩﻭﺯﯾﺎﻥ، ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ،

ﺳﻮﺩ(زیان) ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

لذا ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺭﺍ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﮤﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺭﺍیی ها، ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﯽ،

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩﻭﺯﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻓﯿﻠﻤﯽﺍﺳﺖﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ

ﻃﯽ ﺩﻭﺭﮤ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﮥﺧﺎﺻﻲ (ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﮤ ﻣﺎﻟﯽ) ﻣﺮﺑﻮﻁ میشود

ﻭ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻋﻜﺴﻲ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﮤ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ (ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ، ﺑﺪهیها ﻭﺳﺮﻣﺎﯾﻪ) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

پسورد فایل فشرده : بدون رمز

برای کپی کلیک کنید پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید
درخواست نرم افزار

در صورتی نرم افزار، یا کرک نرم افزارتان را نمی توانید پیدا کنید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در سریعترین زمان برای شما ارسال شود.

درخواست نرم افزار