متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.
    متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.
    متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.

 مالیات بر درامد حقوق ۱۴۰۰تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس جزء ۴ بند (الف) تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ : سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) معادل سالانه چهل و هشت میلیون تومان تعیین می‌شود.  نرخ مالیات بر […]